Porez na dodatu vrednost ili u široj javnosti poznat kao PDV predstavlja opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća prilikom pružanja usluga ili isporuke dobara u svim fazama proizvodnog procesa, kao i na uvoz dobara.

PDV predstavlja onu vrednost koju trgovac na veliko ili malo, pružalac usluge, ili proizvođač dodaje sirovinama i drugim ulaznim troškovima, kao što su reklame ili transportne usluge, pre nego što pruži uslugu ili proda proizvod.

Stoga, sva pravna lica, na teritoriji republike Srbije, koja su u sistemu PDV-a su dužna da vode pdv evidencija. U današnje vreme, preko 160 zemalja primenjuje ovaj način oporezivanja i PDV predstavlja značajan izvor javnih prihoda za navedene zemlje.

S obzirom da postoji određeni broj zemalja koje ne primenjuju PDV, da bi izbegli rizike dvostrukog oporezivanja ili neoporezivanja, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, OECD je u aprili 2017 izdala određene smernice koje sadrže principe i standarde prema kojima se vrše međunarodne transakcije.

Što se tiče Republike Srbije, PDV predstavlja jedan od najznačajnijih javnih prihoda i to je jedan od razloga zašto su kazne toliko rigorozne prilikom utaje poreza. U većini slučajeva sva pravna lica na vreme izmiruju svoje obaveze, ali se možete desiti da zakasnite ili da pogrešno obračunate PDV.

Poreska uprava u stopu kontroliše sve promene i PDV je jedan od nekontrolisanijih poreskih oblika. U tom slučaju svako preduzeće ili dr. pravno lice bi trebalo da obezbedi adekvatne uslove za obračun PDV-a. Kada kažemo adekvatne uslove, mi mislimo na odgovaraju program koji će vam pružiti podršku u svakom momentu kao i stručno lice koje će vršiti obračun PSV-a. 

Naš knjigovodstveni program poseduje poseban modul za PDV, koji vam omogućava da sa lakoćom pristupite obračunu i odradite sve neophodne operacije. U zavisnosti da li imate svu neophodnu dokumentaciju unetu i proknjiženu, za obračun PDV-a će vam biti potrebno do pola sata.

Naš modul nudi jednostavna i efikasna rešenje, idealna kako za male tako i za velike kompanije koje su u sistemu PDV-a. U svakom momentu možete potražiti pomoć, a naši developeri će vam podesiti modlu shodno vašim potrebama. Naš knjigovodstveni program ide u korak sa vremenom, što znači da sve izmene zakona o PDV-u se automatski primenjuju na naš modul.

Pošaljite nam Email

Zatražite ponudu i rezervišite termin na telefon